Centrální polytechnické dílny a galerie města Pardubic

pardubice
studie2017
realizace od roku 2020 v realizaci
autoři Jan Bárta, Marek Fischer, Jan Šépka

Naším cílem je začlenit bývalé Automatické mlýny vytvořené na začátku 20. století Josefem Gočárem do nově vzniklého areálu, v němž bude mít památkově chráněný objekt ústřední postavení. Cílem města, kraje i soukromého investora je vytvořit nový vícefunkční městský prostor, jehož součástí budou zejména kulturní a vzdělávací instituce, ale také soukromé aktivity. Odstraněním některých stávajících staveb umocňujeme monumentální čelní portál se vstupním obloukem a zároveň umožňujeme nerušené vnímání celého areálu z historické části města. Naprosto zásadní z hlediska oživení bývalých mlýnů je vznik nových veřejných prostor. Vytváříme dva veřejné prostory, které mají záměrně rozdílný charakter i funkci. Hlavní vstup umocňujeme navržením náměstí s bosketem. Tento prostor bude především klidovým reprezentačním nástupním místem, ale předpokládáme, že se zde mohou konat například trhy. Dále uvnitř areálu vzniká Mlýnské nádvoří, které bude představovat živý prostor, do něhož se otevírají všechny funkce z obklopujících staveb. Nedílnou součástí celkové koncepce je barevné řešení. Všechny nové objekty budou barevně navazovat na odstín původních cihel Automatických mlýnů. Tímto motivem chceme celý komplex více sjednotit, a to včetně pochozích ploch. Na severní straně areálu, v přímé návaznosti na objekt mlýnů, navrhujeme umístit Centrální polytechnické dílny, které uzavřou celý prostor. Centrální polytechnické dílny se nachází ve vrchní části a jsou přístupny dvěma schodišti, která vytváří zároveň i statickou podporu tohoto objektu. Dílny budou určeny především pro žáky základních a středních škol, kterým nabídnou špičkově vybavené učebny a laboratoře pro výuku technických a přírodovědných oborů. Galerie města Pardubic (GAMPA) je umístěná v nižších úrovních, díky čemuž je více propojena s veřejným prostorem. GAMPA představuje jakýsi sokl, který má přístupnou i střechu v meziprostoru. Veřejný prostor tak získává další dimenzi v podobě amfiteátru pro 250 osob, kde lze pořádat v letních obdobích řadu akcí pod širým nebem. Galerie města Pardubic pracuje primárně s horním osvětlením všech výstavních místností. Použité materiály mají podporovat celkový koncept návrhu. Spodní část galerie je zděná a navazuje tak na Gočárovu industriální stavbu mlýnů. V případě Centrálních polytechnických dílen se jedná o probarvený pohledový beton pro konstrukce a podlahy, ocelové nosníky, které umožňují instalovat rozvody přiznané v interiéru a lehké panely kryté atmofixovým plechem, umístěné po celém obvodu stavby.